TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

IATF 16949

Firemní politika

Politika kvality

Základním dlouhodobým cílem společnosti ROSTRA s.r.o. je poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat současné i budoucí potřeby našich zákazníků.

Jako zaměstnanci společnosti ROSTRA s.r.o. usilujeme o důvěru našich zákazníků, kterou budeme posilovat. Chápeme plnění požadavků ISO 9001 a IATF 16949 jako základní kámen funkčního systému kvality.

Nadále budeme spolupracovat se zákazníky na rozšíření služeb v oblasti:

   • výroby přesných částí strojů, lisovacích nástrojů, forem a přípravků
   • lisování, obrábění a svařování sériových dílů pro automobilový průmysl

Proces neustálého zlepšování a orientace na spokojenost zákazníků jsou základními principy rozvoje našeho systému kvality.

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o., pro dosažení dlouhodobého cíle, přijalo následující závazek:
   • zaměřit se na zjišťování, analýzu a plnění požadavků současných i potenciálních zákazníků a zainteresovaných stran
   • podporovat zákaznickou orientaci v celém procesu fungování naší společnosti, monitorovat a neustále zlepšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran
   • zaměřit se na zlepšování a prevenci s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb a výrobků
   • poskytovat své služby v souladu s platnými legislativními požadavky a vytvářet korektní vztahy s orgány státní správy
   • spolupracovat s dodavateli na rozvoji a stabilitě jejich služeb s cílem zabezpečení maximálního splnění našich potřeb a specifikací
   • vytvářet pozitivní pracovní podmínky vedoucí k trvalému plnění požadavků na kvalitu a ke splnění cílů společnosti, dbát na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců
   • zajistit aktivní rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců, zapojení a motivace všech zaměstnanců do procesu neustálého zlepšování produktů, procesů a systému kvality
   • vymezit pravomoci a odpovědnosti každého zaměstnance, podporovat týmovou spolupráci napříč celou společností
   • uplatňovat procesní přístup, provádět průběžné měření, monitorování a zvyšování efektivnosti všech procesů a systému kvality
   • zajišťovat a rozdělovat potřebné zdroje pro fungování systému managementu kvality a plnění cílů kvality
   • přezkoumávat politiku kvality a systém kvality; následně přijímat opatření k trvalému zlepšování
   • stanovit konkrétní cíle kvality a kriteria pro jejich vyhodnocení, zabezpečit pravidelné hodnocení cílů kvality; v případě nedostatků přijímat opatření k nápravě
   • chránit životní prostředí a omezit ekologické dopady své činnosti, dbát na plnění společenské odpovědnosti
 Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:
   • dodržování pracovních postupů stanovených dokumentací systému kvality
   • plnění veškerých požadavků všech interních i externích zákazníků
   • okamžitou reakci při nesrovnalosti nebo pochybnosti, které by ohrozily kvalitu
   • vysokou odpovědnost za kvalitu, kompletnost a včasnost své práce
   • důslednou samokontrolu výsledků vlastní práce
   • návrhy na zlepšení výrobních procesů a systému kvality

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jedním ze základních dlouhodobých cílů společnosti ROSTRA s.r.o. je zabezpečovat a neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci, všech svých dodavatelů a zákazníků v areálu společnosti.

Tato Politika bezpečnosti práce je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti BOZP. Vedení společnosti se zavazuje touto politikou plně respektovat legislativu ČR a EU, popř. další normy a požadavky zákazníků.

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. stanovilonásledující zásady:
   • Vyhledávat a identifikovat rizika vyplývající z prováděných činností, které by mohly ohrozit zdraví nebo život zaměstnanců nebo externistů, hledat vhodná opatření s cílem zlepšení pracovního prostředí a ergonomie práce.
   • Vytvářet bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky v souladu s legislativními předpisy a předpisy zákazníků organizace.
   • Uplatňovat bezpečnostní hlediska při zavádění nových technologií s cílem minimálního dopadu na zdraví zaměstnanců.
   • Používat bezpečné pracovní postupy a nikdy neprovádět pracovní činnosti na úkor bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
   • Vyžadovat od svých dodavatelů záruky, že při jejich činnosti v areálu naší společnosti neohrozí životy a zdraví své a našich zaměstnanců.
   • Soustavně vzdělávat zaměstnance v oblasti BOZP a PO k provádění činností způsobem odpovědným k jejich životům a zdraví, vzdělávat zaměstnance v poskytování první pomoci.
   • Vést zaměstnance k vlastní kontrole mezi sebou a tím snížit riziko pracovního úrazu.
   • Přijímat podněty na zlepšování pracovního prostředí a reagovat na ně.
   • Zajišťovat potřebné zdroje na financování činností v oblasti BOZP a PO a směrovat je přiměřeně podle závažnosti rizika.
   • Vymezit úkoly péče o bezpečnost práce pro všechny útvary a zaměstnance společnosti jako trvalou součást své každodenní práce.
Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:
   • Důslednou pracovní kázeň, sebekontrolu a dodržování všech pravidel stanovených dokumentací BOZP a PO.
   • Aktivní přístup k trvalému naplňování zásad BOZP a PO a spolupodílení se na dosahování vytyčených cílů vyhlášené politiky BOZP.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JE JEDNÍM Z PILÍŘŮ ÚSPĚCHU.

Enviromentální politika

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. chápe environmentální politiku jako dlouhodobý záměr a závazek společnosti vůči zainteresovaným stranám – zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům, ale také vůči široké veřejnosti a životnímu prostředí.

Tato Environmentální politika je závazkem neustálého zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí a v důsledku toho i neustálé snižování negativních dopadů činností společnosti na životní prostředí, včetně realizace opatření k prevenci znečištění.

 

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. stanovilo následující zásady:
   • Nenarušování okolí, včetně navazujících vodních toků protékajících městem znečištěnými odpadními vodami – veškeré odpadní vody  z firmy (s  výjimkou dešťových vod) budou vypouštěny přes účinnou čistící stanici a tuto vodu nezatěžovat nadměrně znečistěnými odpady (pouze komunální, nikoliv technologické),
   • Nenarušování ovzduší firmy technologickými výpary, zápachem a prachem – všechna odsávací zařízení budou napojena na účinné filtry s  jejich řádnou údržbou,
   • Minimalizace nadměrného hluku – případné hlučné provozy řádně zvukově izolovat,
   • Veškeré odpady budou maximálně separovány a tak umožněna jejich recyklace. Budou činěna opatření k minimalizaci množství všech těchto odpadů.
Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:
   • Důsledné dodržování platných právních předpisů o ochraně životního prostředí a jiné závazné povinnosti související s ochranou životního prostředí.
   • Efektivně hospodařit s energiemi a vodou, aktivně přistupovat k zamezení plýtvání.
   • Důsledné dodržování pravidel o správném nakládání s odpadem; veškeré odpady maximálně separovat a umožnit tak jejich recyklaci.
 
ČISTÁ VODA A VZDUCH, KLID A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – ZÁKLAD ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY FIRMY!
Top