TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

IATF 16949

Firemní politika

Politika kvality

Základním dlouhodobým cílem společnosti ROSTRA s.r.o. je poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat současné i budoucí potřeby našich zákazníků.

Jako zaměstnanci společnosti ROSTRA s.r.o. usilujeme o důvěru našich zákazníků, kterou budeme posilovat. Chápeme plnění požadavků ISO 9001 a IATF 16949 jako základní kámen funkčního systému kvality.

Nadále budeme spolupracovat se zákazníky na rozšíření služeb v oblasti:

   • výroby přesných částí strojů, lisovacích nástrojů, forem a přípravků
   • lisování, obrábění a svařování sériových dílů pro automobilový průmysl

Proces neustálého zlepšování a orientace na spokojenost zákazníků jsou základními principy rozvoje našeho systému kvality.

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o., pro dosažení dlouhodobého cíle, přijalo následující závazek:
   • zaměřit se na zjišťování, analýzu a plnění požadavků současných i potenciálních zákazníků a zainteresovaných stran
   • podporovat zákaznickou orientaci v celém procesu fungování naší společnosti, monitorovat a neustále zlepšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran
   • zaměřit se na zlepšování a prevenci s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb a výrobků
   • poskytovat své služby v souladu s platnými legislativními požadavky a vytvářet korektní vztahy s orgány státní správy
   • spolupracovat s dodavateli na rozvoji a stabilitě jejich služeb s cílem zabezpečení maximálního splnění našich potřeb a specifikací
   • vytvářet pozitivní pracovní podmínky vedoucí k trvalému plnění požadavků na kvalitu a ke splnění cílů společnosti, dbát na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců
   • zajistit aktivní rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců, zapojení a motivace všech zaměstnanců do procesu neustálého zlepšování produktů, procesů a systému kvality
   • vymezit pravomoci a odpovědnosti každého zaměstnance, podporovat týmovou spolupráci napříč celou společností
   • uplatňovat procesní přístup, provádět průběžné měření, monitorování a zvyšování efektivnosti všech procesů a systému kvality
   • zajišťovat a rozdělovat potřebné zdroje pro fungování systému managementu kvality a plnění cílů kvality
   • přezkoumávat politiku kvality a systém kvality; následně přijímat opatření k trvalému zlepšování
   • stanovit konkrétní cíle kvality a kriteria pro jejich vyhodnocení, zabezpečit pravidelné hodnocení cílů kvality; v případě nedostatků přijímat opatření k nápravě
   • chránit životní prostředí a omezit ekologické dopady své činnosti, dbát na plnění společenské odpovědnosti
 Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:
   • dodržování pracovních postupů stanovených dokumentací systému kvality
   • plnění veškerých požadavků všech interních i externích zákazníků
   • okamžitou reakci při nesrovnalosti nebo pochybnosti, které by ohrozily kvalitu
   • vysokou odpovědnost za kvalitu, kompletnost a včasnost své práce
   • důslednou samokontrolu výsledků vlastní práce
   • návrhy na zlepšení výrobních procesů a systému kvality

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jedním ze základních dlouhodobých cílů společnosti ROSTRA s.r.o. je zabezpečovat a neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci, všech svých dodavatelů a zákazníků v areálu společnosti.

Tato Politika bezpečnosti práce je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti BOZP. Vedení společnosti se zavazuje touto politikou plně respektovat legislativu ČR a EU, popř. další normy a požadavky zákazníků.

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. stanovilonásledující zásady:
   • Vyhledávat a identifikovat rizika vyplývající z prováděných činností, které by mohly ohrozit zdraví nebo život zaměstnanců nebo externistů, hledat vhodná opatření s cílem zlepšení pracovního prostředí a ergonomie práce.
   • Vytvářet bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky v souladu s legislativními předpisy a předpisy zákazníků organizace.
   • Uplatňovat bezpečnostní hlediska při zavádění nových technologií s cílem minimálního dopadu na zdraví zaměstnanců.
   • Používat bezpečné pracovní postupy a nikdy neprovádět pracovní činnosti na úkor bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
   • Vyžadovat od svých dodavatelů záruky, že při jejich činnosti v areálu naší společnosti neohrozí životy a zdraví své a našich zaměstnanců.
   • Soustavně vzdělávat zaměstnance v oblasti BOZP a PO k provádění činností způsobem odpovědným k jejich životům a zdraví, vzdělávat zaměstnance v poskytování první pomoci.
   • Vést zaměstnance k vlastní kontrole mezi sebou a tím snížit riziko pracovního úrazu.
   • Přijímat podněty na zlepšování pracovního prostředí a reagovat na ně.
   • Zajišťovat potřebné zdroje na financování činností v oblasti BOZP a PO a směrovat je přiměřeně podle závažnosti rizika.
   • Vymezit úkoly péče o bezpečnost práce pro všechny útvary a zaměstnance společnosti jako trvalou součást své každodenní práce.
Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:
   • Důslednou pracovní kázeň, sebekontrolu a dodržování všech pravidel stanovených dokumentací BOZP a PO.
   • Aktivní přístup k trvalému naplňování zásad BOZP a PO a spolupodílení se na dosahování vytyčených cílů vyhlášené politiky BOZP.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JE JEDNÍM Z PILÍŘŮ ÚSPĚCHU.

Environmentální politika

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. chápe environmentální politiku jako dlouhodobý záměr a závazek společnosti vůči zainteresovaným stranám – zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům, ale také vůči široké veřejnosti a životnímu prostředí.

Tato Environmentální politika je závazkem neustálého zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí vedoucí ke snižování negativních dopadů činností společnosti na životní prostředí, včetně realizace opatření k prevenci znečištění a vzniku havárií v oblasti EMS.

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. stanovilo následující zásady:
   • Trvale plnit všechny legislativní předpisy ČR a EU v oblasti ochrany životního prostředí a pravidelně ověřovat soulad s těmito předpisy.
   • Neznečišťovat okolí společnosti, včetně navazujících vodních toků, znečištěnými odpadními vodami. Veškeré odpadní vody budou vypouštěny pouze do veřejné kanalizace a nebudou obsahovat zakázané nebo nebezpečné látky.
   • Dodržovat závazné limity emisí své výrobní činnosti, nenarušovat ovzduší technologickými výpary, zápachem nebo prachem – všechna odsávací zařízení budou napojena na účinné filtry s jejich řádnou údržbou.
   • Minimalizovat emise hluku do okolí – případné hlučné provozy řádně zvukově izolovat.
   • Neustále snižovat objem produkovaných odpadů a zvyšovat podíl tříděných a recyklovaných odpadů.
   • Dbát na zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí svých zaměstnanců jejich neustálým vzděláváním a motivováním.
Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:
   • Důsledné dodržování platných právních předpisů o ochraně životního prostředí a ostatních závazných povinnosti souvisejících s ochranou životního prostředí.
   • Efektivně hospodařit s energiemi a vodou, aktivně přistupovat k zamezení plýtvání.
   • Důsledně dodržovat pravidla o správném nakládání s odpadem; veškeré odpady maximálně separovat a umožnit tak jejich recyklaci.
 
ČISTÁ VODA A VZDUCH, KLID A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – ZÁKLAD ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY FIRMY!
Top