TRADICE

více než 20 let zkušeností

PRECIZNOST

dodavatel třídy A

KVALITA

IATF 16949

Firemní kultura

Mise a vize společnosti

Mise

Vytvořit příležitost, podmínky a jistoty pro lidi na Valašsku, kteří se chtějí podílet na vytváření špičkových strojírenských produktů, o které mají zákazníci zájem v celém světě.

Vize

Firmu rozvíjet ve výrobě lisovacích nástrojů, forem, přesných strojních dílů. Paralelně rozvíjet a rozšířit kapacitní možnosti lisovny. Roboticky svařovat dílčí součásti automobilů.

Hodnoty firemní kultury

Kvalita a spolehlivost

Dodržujeme dohody a termíny a ručíme za špičkovou kvalitu našich produktů. Zakládáme si na dlouhodobých vztazích se zákazníky i dodavateli.

Mezilidské vztahy

Jsme k sobě slušní a vážíme si práce kolegů a kolegyň. Vzájemně si nasloucháme a jsme otevření jiným názorům. Spolupracujeme napříč odděleními a respektujeme týmová řešení.

Výkon


Plníme nastavené cíle v požadované kvalitě a termínech. Neustále hledáme efektivní řešení problémů a proaktivně přicházíme s novými nápady.

Pravidla

Dbáme na dodržování nastavených pravidel (BOZP a PO) a tím chráníme sebe i ostatní. Dodržujeme procesy, směrnice, instrukce a pracovní postupy.

Etický Kodex

Oblast platnosti

Tento Etický kodex popisuje etické normy a zásady, které mají být vždy a za všech okolností
přísně dodržovány všemi zaměstnanci ve společnosti ROSTRA s.r.o., obchodními partnery a dalšími zainteresovanými stranami.

VZTAHY S OBCHODNÍMI PARTNERY
Nedopouštíme se jakéhokoli korupčního jednání a při kontaktu s obchodními partnery jednáme vždy uctivě a spravedlivě. Nenabízíme svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům, vládám, úřadům nebo zástupcům těchto subjektů žádnou odměnu nebo úplatu, které by byly v rozporu s platnými zákony. Nepřijímáme od třetích stran platby, dary nebo jiné druhy náhrad, které by mohly ovlivnit naši objektivitu při obchodním rozhodování.

CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI
Nediskriminujeme zaměstnance pro jejich věk, pohlaví, rasu, náboženství, zdravotní postižení, sexuální orientaci, národnost, politické názory, příslušnost k odborům, sociální nebo etnický původ. Pracujeme s relevantními informacemi. Rozhodujeme se na základě faktů, ne domněnek. Respektujeme se navzájem a chováme se v souladu s dobrými mravy.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
V každé zemi, ve které působíme, dodržujeme platné zákony a nařízení dané země. V případěrozporu mezi náležitým zákonem a zásadami uvedenými v tomto Kodexu, dáváme přednost zákonu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nepoužíváme materiály a metody představující environmentální a zdravotní rizika. Apelujeme na své dodavatele k přijetí stejných environmentálních zásad.

STŘET ZÁJMU
Neprovádíme své soukromé aktivity takovým způsobem, který je v rozporu se zájmy nebo hlavními podnikatelskými aktivitami společnosti ROSTRA s.r.o.

VZTAHY SE SPOLEČNOSTÍ
Jednáme společensky zodpovědným způsobem. Podporujeme aktivity, které přispívají k rozvoji místního regionu a občanů.

DŮVĚRNÉ INFORMACE
Důvěrné obchodní, technické a výrobní informace a data nepředáváme třetím osobám.

PRAVIDLA VYSTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZA SPOLEČNOST
Chováme se v souladu s dobrými mravy, dodržujeme pravidla profesionálního jednání a dbáme o dobré jméno společnosti. Při jednání se zákazníky nebo dodavateli dodržujeme firemní styl oblékání.

WHISTLEBLOWING – POLITIKA ESKALOVÁNÍ ETIKY
Informujeme kteréhokoliv ze členů vedení společnosti o chování, které je v rozporu s naším Etickým kodexem. Informace mohou být předkládány i anonymně. Proti osobě, která jedná v dobré víře, nebudou vedeny odvetné kroky.

Našim zákazníkům, partnerům a zaměstnancům dáváme možnost,
upozornit na případy neetického či podvodného jednání
.

Top