K čemu etická linka slouží?

Cílem naší společnosti je podpořit zaměstnance, smluvní partnery a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti naší organizace, aby toto vyjádřili a zároveň zajistit, aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany organizace nebo některých jejích zaměstnanců.

Prostřednictvím etické linky lze učinit oznámení o podezření na protiprávní jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro naši organizaci. Vyjádřením obav z protiprávní činnosti nám oznamovatelé pomáhají předcházet budoucím problémům a udržovat naše hodnoty.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Písemné oznámení

    • Prostřednictvím poštovní adresy příslušné osoby:

Kontaktní údaje:

Hana Grycmanová ROSTRA s.r.o. Říčanská 989, 763 12 Vizovice

    • Prostřednictvím e-mailu příslušné osoby:

Hana Grycmanová: whistleblowing@rostra.cz

Osobní oznámení

    • Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

Hana Grycmanová, tel.: +420 734 836 749, email: whistleblowing@rostra.cz

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.