TRADITION

20 years of skills

PRECISION

Class A Supplier

QUALITY

ISO 9001:2016

Environmental policy

EnviromentálnÍ POLITIKA

 

Vedení firmy se zavazuje

  • důsledné plnění legislativních a jiných relevantních požadavků všech zainteresovaných stran v oblasti ochrany životního prostředí
  • ochrana životního prostředí je nedílnou součástí systému jakosti, včetně související dokumentace
  • stanovení enviromentálních cílů, jejich plnění a přezkoumávání
  • vstřícná a pravdivá komunikace se zainteresovanými stranami o dopadech činností firmy na životní prostředí

 

“Čistá voda a vzduch, klid a příjemné prostředí = základ environmentální politiky firmy!”

Enviromentální politika vyplývá z enviromentálních dopadů činností, výrobků a služeb firmy ROSTRA s.r.o. a z požadavků platných právních a dalších předpisů na ochranu životního prostředí. Vedení firmy se zavazuje k dodržování shody se všemi platnými zákony a předpisy, které se týkají životního prostředí. Výrobní charakter firmy předurčuje možnost dodržení všech závazků stanovených zákony a předpisy a firma bude přijímat taková opatření, aby případné důsledky své činnosti snížila tak, aby dopady na životní prostředí byly minimalizovány. Rovněž ve vztahu ke svým zaměstnancům chce vedení firmy provádět taková opatření, aby pracovní podmínky odpovídaly všem požadavkům zákonů a předpisů a splňovaly běžné standardy těch nejvyspělejších firem zejména v souvislosti se vstupem naší země do EU.

 

S ohledem na svůj výrobní program se bude vedení firmy snažit zejména
  • aby nenarušovalo své okolí, ale i navazující vodní toky protékající městem znečištěnými odpadními vodami – veškeré odpadní vody  z firmy (s výjimkou dešťových vod) budou vypouštěny přes účinnou čistící stanici a v budoucnosti (po vybudování kanalizace v této části města) i po napojení na městskou čističku odpadních vod tuto nezatěžovat nadměrně znečistěnými odpady (pouze komunální, nikoliv technologické),
  • aby nenarušovalo ovzduší firmy technologickými výpary, zápachem a prachem – všechna odsávací zařízení budou napojena na účinné filtry s jejich řádnou údržbou,
  • aby obyvatelé okolních domů nebyli obtěžováni nadměrným hlukem – případné hlučné provozy řádně zvukově izolovat,
  • aby veškeré odpady byly maximálně separovány a tak umožněna jejich recyklace. Budou činěna opatření k minimalizaci množství všech těchto odpadů.
  • aby okolní prostředí firmy a její vzhled nenarušovaly ráz okolní zástavby rodinnými domky.

Ing. Petr Mikulčík
ředitel – jednatel

Ve Vizovicích, 18.06.2007

Top