Dotace EU

V rámci programů EU jsme v letech 2008 až 2014 zrealizovali projekty:

Rok 2008 –  2009  – realizována implementace  IS pro komplexní řízení firmy v rámci programu „ICT v podnicích – Výzva I“

Rok 2009 – 2010 –  jsme byli partnery SPŠ Zlín v projektu „Nová linie programování PLC“

Rok 2010 – 2012 – získali jsme dotace na vzdělávání zaměstnanců v rámci programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“

Rok 2010 – 2013 – výstavba nové výrobní haly v rámci operačního programu „Nemovitosti – výzva II”

Rok 2012 -2013 – získána dotace na zavedení kombinované  výroby elektřiny a tepla v rámci programu „Eko-energie – Výzva III”

Rok 2014 – 2015 – získali jsme dotace na vzdělávání zaměstnanců v rámci programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců”„Rozvoj – Výzva III”

 

Aktuální dotace

1. Dotace z operačního programu Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy Rostra registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004973, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy ROSTRA s.r.o., kteří si v rámci realizace projektu zdokonalí své znalosti jak v obecných či specializovaných IT dovednostech, tak i v technických a účetních dovedností. Řídící zaměstnanci zlepší své dovednosti především v měkkých manažerských dovednostech, které ke své práci využívají nejvíce.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 80. Vzdělávání bude probíhat v rámci celého podniku, budou zapojeni nejenom řídící zaměstnanci, ale i techničtí zaměstnanci nebo úředníci.

Předpokládané výsledky

Celkem se do vzdělávání zapojí 68 osob, z toho bude 68 účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 9 účastníků bude splňovat skupinu 54+. Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

 

2. Posun digitální transformace ve společnosti ROSTRA s.r.o.

Společnost ROSTRA s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014272 „Posun digitální transformace ve společnosti ROSTRA s.r.o.“.

Předmětem projektu je zavedení nových strojů a technologických zařízení umožňující propojení nových i stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací.

NA POJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

 

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.